Polityka Prywatności

 

1. Wprowadzenie

1.1 Dążymy do ochrony prywatności odwiedzających naszą stronę internetową i użytkowników usług.

1.2 Niniejsza polityka ma zastosowanie, gdy działamy jako administrator danych w odniesieniu do danych osobowych odwiedzających naszą stronę internetową i użytkowników usług; innymi słowy, gdy określimy cele i sposoby przetwarzania tych danych osobowych.

1.3 Na naszej stronie używamy plików cookie. O ile te pliki cookie nie są absolutnie niezbędne do świadczenia naszej strony internetowej i usług, poprosimy Cię o wyrażenie zgody na używanie przez nas plików cookie podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej.

1.4 W niniejszej polityce określenia „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do Hustro Sp. z o. o. Więcej informacji o nas znajduje się w sekcji 12.

2. Kredyt

2.1 Ten dokument został utworzony przy użyciu szablonu z Docular (https://docular.net).

3. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe

3.1 W tej sekcji 3 określiliśmy:

a) ogólne kategorie danych osobowych, które możemy przetwarzać;

b) w przypadku danych osobowych, których nie uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie - źródło i określone kategorie tych danych;

c) cele, dla których możemy przetwarzać dane osobowe; oraz

d) podstawy prawne przetwarzania.

3.2 Możemy przetwarzać dane dotyczące korzystania z naszej witryny internetowej i usług („dane dotyczące użytkowania”). Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować adres IP, lokalizację geograficzną, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, źródło odesłania, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie, a także informacje o czasie, częstotliwości i sposobie korzystania z usług. Źródłem danych o użytkowaniu jest nasz system śledzenia analityki. Te dane mogą być przetwarzane w celu analizy korzystania ze strony internetowej i usług. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda LUB nasze uzasadnione interesy, a mianowicie monitorowanie i ulepszanie naszej strony internetowej i usług.

3.3 Możemy przetwarzać informacje zawarte w każdym przesłanym nam zapytaniu dotyczącym towarów i / lub usług („dane zapytania”). Dane zapytania mogą być przetwarzane w celu oferowania, marketingu i sprzedaży odpowiednich towarów i / lub usług. Podstawą prawną tego przetwarzania jest Twoja zgoda.

3.4 Możemy przetwarzać informacje dotyczące naszych relacji z klientami, w tym dane kontaktowe klientów („dane dotyczące relacji z klientami”). Dane dotyczące relacji z klientami mogą obejmować imię i nazwisko, pracodawcę, stanowisko lub stanowisko, dane kontaktowe oraz informacje zawarte w komunikacji między nami a tobą lub twoim pracodawcą. Źródłem danych dotyczących relacji z klientami jesteś Ty lub Twój pracodawca. Dane dotyczące relacji z klientami mogą być przetwarzane w celu zarządzania naszymi relacjami z klientami, komunikowania się z klientami, prowadzenia rejestrów tej komunikacji oraz promowania naszych produktów i usług wśród klientów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda.

3.5 Możemy przetwarzać informacje dotyczące transakcji, w tym zakupów towarów i usług, które zawierasz z nami i / lub za pośrednictwem naszej strony internetowej („dane transakcji”). Dane transakcji mogą obejmować dane kontaktowe, dane karty i szczegóły transakcji. Dane transakcyjne mogą być przetwarzane w celu dostawy zakupionych towarów i usług oraz prowadzenia właściwej ewidencji tych transakcji. Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie umowy między Tobą a nami i / lub podjęcie kroków, na Twoje żądanie, w celu zawarcia takiej umowy oraz naszych uzasadnionych interesów, a mianowicie prawidłowego administrowania naszą stroną internetową i biznesem.

3.6 Możemy przetwarzać informacje, które nam przekazujesz, w celu subskrybowania naszych powiadomień e-mail i / lub biuletynów („dane powiadomień”). Dane powiadomień mogą być przetwarzane w celu wysyłania odpowiednich powiadomień i / lub biuletynów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda.

3.7 Możemy przetwarzać informacje zawarte lub związane z jakąkolwiek komunikacją, którą do nas wysyłasz („dane korespondencji”). Dane korespondencji mogą obejmować treść komunikacji i metadane związane z komunikacją. Nasza strona internetowa będzie generować metadane związane z komunikacją za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie. Dane korespondencyjne mogą być przetwarzane w celu komunikacji z Tobą i prowadzenia dokumentacji. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie prawidłowe administrowanie naszą stroną internetową i biznesem oraz komunikacja z użytkownikami.

3.8 Możemy przetwarzać dowolne dane osobowe określone w niniejszej polityce, jeśli jest to konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, czy to w postępowaniu sądowym, czy w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie ochrona i dochodzenie naszych praw, Twoich praw i praw innych osób.

3.9 Możemy przetwarzać dowolne dane osobowe określone w niniejszej polityce, jeśli jest to konieczne do celów uzyskania lub utrzymania ubezpieczenia, zarządzania ryzykiem lub uzyskania profesjonalnej porady. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy, a mianowicie należyta ochrona naszej działalności przed zagrożeniami.

3.10 Oprócz konkretnych celów, dla których możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, określonych w niniejszej sekcji 3, możemy również przetwarzać dowolne z Twoich danych osobowych, jeśli takie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy lub w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

3.11 Prosimy nie przekazywać nam danych osobowych innych osób, chyba że o to poprosimy.

4. Przekazywanie danych osobowych innym osobom

4.1 Możemy ujawniać Twoje dane osobowe naszym ubezpieczycielom i / lub profesjonalnym doradcom, o ile jest to uzasadnione w celu uzyskania lub utrzymania ubezpieczenia, zarządzania ryzykiem, uzyskania profesjonalnej porady lub ustanowienia, wykonywania lub obrona roszczeń prawnych, czy to w postępowaniu sądowym, czy też w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.

4.2 Oprócz konkretnych ujawnień danych osobowych określonych w niniejszej sekcji 4, możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeżeli takie ujawnienie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotne interesy innej osoby fizycznej. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe, gdy takie udostępnienie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, czy to w postępowaniu sądowym, czy w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.

5. Zachowywanie i usuwanie danych osobowych

5.1 W tej sekcji 5 określono nasze zasady i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w zakresie zatrzymywania i usuwania danych osobowych.

5.2 Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.

5.3 Zachowamy Twoje dane osobowe w następujący sposób:

a) kategoria lub kategorie danych osobowych będą przechowywane przez minimalny okres jednego tygodnia po zebraniu danych i przez maksymalny okres trzech lat po zebraniu danych.

5.4 Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji 5, możemy zachować Twoje dane osobowe, jeśli takie przechowywanie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

6. Poprawki

6.1 Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą politykę, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej.

6.2 Powinieneś od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z wszelkich zmian w tej polityce.

6.3 Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej.

7. Twoje prawa

7.1 W tej sekcji podsumowaliśmy prawa, które przysługują Ci na mocy przepisów o ochronie danych. Niektóre prawa są złożone i nie wszystkie szczegóły zostały uwzględnione w naszych podsumowaniach. W związku z tym należy przeczytać odpowiednie przepisy i wytyczne organów regulacyjnych, aby uzyskać pełne wyjaśnienie tych praw.

7.2 Twoje główne prawa wynikające z przepisów o ochronie danych to:

a) prawo dostępu;

b) prawo do sprostowania;

c) prawo do usunięcia;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania;

e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;

f) prawo do przenoszenia danych;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; oraz

h) prawo do wycofania zgody.

7.3 Masz prawo do potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli to robimy, dostępu do danych osobowych, wraz z pewnymi dodatkowymi informacjami. Te dodatkowe informacje obejmują szczegóły dotyczące celów przetwarzania, kategorii odnośnych danych osobowych i odbiorców danych osobowych. O ile prawa i wolności innych osób nie zostaną naruszone, dostarczymy Ci kopię Twoich danych osobowych. Pierwsza kopia zostanie dostarczona bezpłatnie, ale dodatkowe kopie mogą podlegać rozsądnej opłacie.

7.4 Masz prawo do sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych dotyczących Ciebie oraz, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

7.5 W niektórych okolicznościach masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Okoliczności te obejmują: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; wycofujesz zgodę na przetwarzanie oparte na zgodzie; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z określonymi przepisami obowiązującego prawa o ochronie danych; przetwarzanie odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego; a dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Istnieją jednak wyłączenia prawa do usunięcia. Ogólne wyłączenia obejmują sytuacje, gdy przetwarzanie jest konieczne: w celu skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; za wypełnienie zobowiązania prawnego; lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

7.6 W pewnych okolicznościach masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych. Są to następujące okoliczności: kwestionujesz dokładność danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu; nie potrzebujemy już danych osobowych do celów naszego przetwarzania, ale potrzebujesz danych osobowych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, do czasu weryfikacji tego sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie zostało na tej podstawie ograniczone, możemy nadal przechowywać Twoje dane osobowe. Jednak będziemy je przetwarzać tylko w inny sposób: za Twoją zgodą; do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej; lub ze względu na ważny interes publiczny.

7.7 Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, ale tylko w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest to, że przetwarzanie jest niezbędne do: wykonania zadania realizowanego w interes publiczny lub wykonywanie jakiejkolwiek władzy publicznej powierzonej nam; lub cele uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub gdy przetwarzanie ma na celu ustalenie, wykonanie lub obronę roszczeń prawnych.

7.8 Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego (w tym profilowania na potrzeby marketingu bezpośredniego). Jeżeli wniesiesz taki sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.

7.9 Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego ze względu na interes publiczny.

7.10 W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest:

a) zgoda; lub

b) że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,

a takie przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, masz prawo otrzymać od nas Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jednak prawo to nie ma zastosowania, jeżeli miałoby to negatywny wpływ na prawa i wolności innych osób.

7.11 Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Możesz to zrobić w państwie członkowskim UE, w którym mieszkasz, w miejscu pracy lub w miejscu domniemanego naruszenia.

7.12 W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem.

7.13 Możesz skorzystać ze swoich praw w odniesieniu do swoich danych osobowych, przesyłając nam pisemne powiadomienie.

8. Informacje o plikach cookie

8.1 Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer sieciowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie przesyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera.

8.2 Pliki cookie mogą być „stałymi” plikami cookie lub „sesyjnymi”: trwały plik cookie będzie przechowywany przez przeglądarkę internetową i pozostanie ważny do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że zostanie usunięty przez użytkownika przed upływem terminu; natomiast sesyjny plik cookie wygasa po zakończeniu sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamknięta.

8.3 Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.

9. Pliki cookie, których używamy

9.1 Używamy plików cookie w następujących celach:

a) uwierzytelnianie - używamy plików cookie, aby zidentyfikować Cię, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową i kiedy poruszasz się po naszej witrynie (pliki cookie używane w tym celu to: obecnie nieużywane) ;

b) bezpieczeństwo - wykorzystujemy pliki cookies jako element środków bezpieczeństwa stosowanych w celu ochrony kont użytkowników, w tym zapobiegania nieuczciwemu wykorzystaniu danych logowania oraz w celu ogólnej ochrony naszej strony internetowej i usług (wykorzystywane w tym celu pliki cookies: obecnie nie są używane) ;

c) reklamy - używamy plików cookie, aby pomóc nam wyświetlać reklamy, które będą dla Ciebie odpowiednie (pliki cookie używane w tym celu: obecnie nieużywane);

d) analiza - używamy plików cookie, aby pomóc nam analizować sposób korzystania i działania naszej strony internetowej i usług (pliki cookie wykorzystywane w tym celu: obecnie nie są używane); oraz

e) zgoda na pliki cookie - używamy plików cookie do przechowywania Twoich preferencji w zakresie korzystania z plików cookie w sposób bardziej ogólny (pliki cookie używane w tym celu: obecnie nie są używane).

10. Pliki cookie używane przez naszych usługodawców

10.1 Nasi usługodawcy używają plików cookie i te pliki cookie mogą być przechowywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny internetowej.

10.2 Używamy Google Analytics do analizy korzystania z naszej strony internetowej. Google Analytics zbiera informacje o korzystaniu ze strony za pomocą plików cookie. Zebrane informacje dotyczące naszej strony internetowej służą do tworzenia raportów dotyczących korzystania z naszej strony internetowej. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: https: //www.google.com/policies/privacy/. Odpowiednie pliki cookie to: _gac_ <property-id>.

11. Zarządzanie plikami cookie

11.1 Większość przeglądarek pozwala odmówić akceptacji plików cookie i usunąć pliki cookie. Metody robienia tego różnią się w zależności od przeglądarki i wersji. Aktualne informacje na temat blokowania i usuwania plików cookie można jednak uzyskać za pośrednictwem tych linków:

a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);

b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); oraz

f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

11.2 Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu witryn internetowych.

11.3 Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

12. Nasze dane

12.1 Ta strona jest własnością i jest zarządzana przez Hustro Sp. z oo

12.2 Jesteśmy zarejestrowani w Polsce pod numerem: 38389564900000, a nasza siedziba mieści się pod adresem Wyspa Słodowa 7, 50-266, Wrocław, Polska.

12.3 Nasza główna siedziba znajduje się we Wrocławiu, w Polsce.

12.4 Możesz się z nami skontaktować:

a) pocztą na podany powyżej adres pocztowy;

b) korzystając z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej;

c) telefonicznie, pod numer kontaktowy opublikowany okresowo na naszej stronie internetowej; lub

d) e-mailem, korzystając z adresu e-mail publikowanego od czasu do czasu na naszej stronie internetowej.

13. Inspektor ochrony danych

13.1 Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych to: Aleksandra Subotkowska ([email protected])

[email protected],

+48739980921

Wyspa Słodowa 7
Wroclaw, Poland

Ludzie

Kariera

Firma

Kontakt

Obserwacje, usterki, incydenty

Odbiory, inspekcje, obchody

Analityka i raportowanie

Wiedza

Umów Demo

Unia Europejska

Polityka prywatności